Emich Gusztáv (emőkei ifjabb),

az államtudományok doktora és kereskedelemügyi m. kir. miniszteri fogalmazó, előbbienk fia, szül. 1866. nov. 8. Budapesten; a gymnasiumot szülővárosában, jogi és államtudományi tanulmányait részben itt, részben a berlini és heidelbergi egyetemeken végezte. Mint végzett joghallgató a párisi École des sciences politiques rendes növendéke volt s ott különösen kereskedelempolitikai és nemzetközi jog-tanulmányokkal foglalkozott. Az 1888. évben a fennállott földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszteriumba és pedig annak külkereskedelmi és vámosztályába lépett be. Jelenleg a kereskedelemügyi m. kir. miniszterium ugyanazon osztályában van alkalmazva.

Czikkei: A párisi École des sciences politiques (Nemzet 1888-89.), Jelentés a párisi La-Villettei marhavásárról (Közgazdasági Értesítő 1889.), A franczia borkereskedelem állásáról (Közgazdasági Értesítő 1889.)

Munkája: Kereskedelmi szerződések és a legnagyobb kedvezés elmélete, irta Schraut M., a fennálló szerződéseinkre való tekintettel átdolgozta ifj. dr. Emich Gusztáv. Bpest, 1892.